Polityka Prywatności i Cookies

Nasza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.tritex.eu

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z (RODO) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym przepływie danych osobowych.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności umożliwia korzystanie ze Strony, ale uniemożliwia pozostawienie swoich danych osobowych i świadczenie usługi. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Kto administruje Twoimi danymi?

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest TRITEX Sp. z o.o. z siedziba w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 64, zwanej dalej Administratorem.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy:

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rejestrowe firmy.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług.

Udzielenia odpowiedzi na wiadomości wysłane poprzez formularz ze Strony.

Przesyłania informacji i ofert marketingowych, ankiet, zaproszeń oraz prowadzenia korespondencji za pomocą poczty e-mail, wiadomości SMS, wiadomości RCS, połączeń telefonicznych lub przesyłek pocztą tradycyjną.

Profilowania, które pomaga dostosować komunikaty i oferty wg zainteresowań Użytkownika.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik nie podając danych osobowych traci możliwość świadczenia usług przez Administratora.

Dane osobowe, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystać także do innych celów. W takim przypadku cele te są zawsze określone w treści zgody.

Użytkownik dobrowolnie decyduje o otrzymywaniu treści marketingowych. Brak podania danych osobowych w celach marketingowych skutkuje brakiem otrzymywania tych treści.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

Wymagalność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji i udzieleniu odpowiedzi na przesyłane wiadomości.

W przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Administratora – niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do realizacji działań marketingowych dotyczących Administratora.

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

W jakim okresie przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe przechowujemy przez okres korzystania przez Użytkownika z naszych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, będą przechowywane jeszcze przez okres 2 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.

Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane poprzez formularz kontaktowy – będą przechowywane przez okres 2 lat od każdej otrzymanej wiadomości.

Twoje prawa Użytkownika

Użytkownik ma pełne prawo decydowania, w jakim zakresie jego dane osobowe będą wykorzystywane. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania i marketingu bezpośredniego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przesyłanie mu treści marketingowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@tritex.eu

 Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Administrator zbierając dane osobowe umożliwia bezpośredni dostęp jedynie upoważnionym Pracownikom, Podwykonawcom i Podmiotom świadczących usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, prawne, audytowe, IT i wsparcia technicznego) i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Administratora.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania.

Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Zabezpieczenia

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych zgodnie z branżowymi standardami i wytycznymi odpowiednich urzędów, a w szczególności z RODO.